Prohlášení o ochraně soukromí

Vážení,

skupina COLORLAK, a.s. („skupina Colorlak“) si váží Vaší důvěry a klade důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Skupina Colorlak zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Skupinu Colorlak, pro účely tohoto prohlášení, tvoří následující společnosti: COLORLAK, a.s. (IČ: 49444964), PANTER COLOR a.s. (IČ: 26201143), AAA Barvy s.r.o. (25519492), COLORLAK SK, s.r.o. (IČ: 36254487) a COLORLAK POLSKA Sp.z o.o.

Cílem tohoto prohlášení je informovat Vás o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společností skupiny Colorlak: (www.colorlak.cz, www.colorlak.sk, www.colorlak.pl, www.olejovalazura.cz, www.olejovalazura.sk, www.aaabarvy.cz , www.panter-color.cz, www.svetprofibarev.cz, www.aaabarvyeshop.cz) , a také o některých dalších případech zpracování osobních údajů kdy při činnostech skupiny Colorlak dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (např. zákazníků v prodejnách).

Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává skupina Colorlak protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.
Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovány, po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.
Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět skupina Colorlak sama. Jedná se o následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku skupiny Colorlak navštívil;
 • IP-adresa;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • případný dotaz návštěvníka;
 • kód odpovědi http;
 • přenášené skupiny dat;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

V případě nákupu zboží na www.aaabarvyeshop.cz bude skupina Colorlak zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce. Tyto osobní údaje může taktéž zpracovávat společnost Emphos s.r.o., jako poskytovatel internetového řešení.
Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude skupina Colorlak provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.
Skupina Colorlak bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 10 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.
Zpracování osobních údajů zákazníků bude skupina Colorlak provádět sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne skupina Colorlak osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu

V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží zakoupené na www.aaabarvyeshop.cz bude skupina Colorlak zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení, které uvede ve formuláři na webové stránce www.aaabarvyeshop.cz. Tyto poskytnuté osobní údaje bude skupina Colorlak zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů skupiny Colorlak). Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem.

Zpracování poskytnutých údajů zákazníků bude skupina Colorlak provádět sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, jinou třetí osobu, s tím, že zpracování musí být prováděno v některém členském státě EU.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

Skupina Colorlak zřídila zákaznickou linku. Prostřednictvím této zákaznické linky se mohou zákazníci a další osoby na skupinu Colorlak obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.

Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných skupině Colorlak bude skupina Colorlak zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude skupina Colorlak zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů skupiny Colorlak). Tyto osobní údaje jsou poskytovány skupině Colorlak dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by skupina Colorlak nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit.

Pokud bude prostřednictvím zákaznické linky skupiny Colorlak uplatněna reklamace výrobku, bude skupina Colorlak zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností skupiny Colorlak, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává skupina Colorlak osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti skupiny Colorlak reklamaci vyřídit.

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět skupina Colorlak sama, příp. za tímto účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osoby. Bude-li to vhodné či potřebné je skupina Colorlak oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může skupina Colorlak takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován nebo jehož se dotaz týká.

Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem skupině Colorlak prostřednictvím emailové adresy gdpr@colorlak.cz.

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá skupina Colorlak na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.
Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.
V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:

Prohlížeč: Explorer 7, 8, 9 Firefox 4.0 Jiný prohlížeč
Deaktivace Cookies: 1. V menu „Nástroje“ vyberte možnost „Možnosti internetu“.
2. Nyní klikněte na záložku „Ochrana osobních údajů“.
3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.
4. Vaše nastavení potvrďte „OK“.
1. V hlavní nabídce klikněte na „Firefox“ a následně na nabídku „Možnosti“.
2. Zvolte oddíl „Soukromí“
3. V sekci Cookies deaktivujte volbu „Povolit serverům nastavovat Cookies“
4. Potvrďte Vaše nastavení
Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.
Odstranění Cookies: 1. V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“
2. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“
3. Klikněte na tlačítko „Delete“
1. V hlavní nabídce klikněte na „Firefox“ a následně na šipku u nabídky „Historie“.
2. Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“
3. Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“
4. Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“ Označte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá skupina Colorlak službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách skupiny Colorlak nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále také:

 • kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
 • instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

V rámci služby Google Analytics využívá skupina Colorlak i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah.
Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek skupiny Colorlak vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

Užívání sociální pluginů

Webové stránky skupiny Colorlak obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah s jinými osobami. Jedná se o:

 • plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
 • plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Tyto sociální pluginy nejsou spravovány skupinou Colorlak, která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

Zpracování osobních údajů v případě škodních událostí

Ačkoliv se skupina Colorlak snaží takovým situacím předcházet a co nejvíce je omezit, dochází v určitých případech k situacím, kdy může v souvislosti s prodejem výrobků vzniknout zákazníkům skupiny Colorlak určitá škoda (jde například o škodu způsobenou vadnými výrobky nebo o škodu, kterou zákazníci utrpí na některé z prodejen skupiny Colorlak).

V takové souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků a dalších se škodní událostí spojených osob (např. svědků apod.), a to v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů. Účelem zpracování osobních údajů je v tomto případě vyřešení škodní události a ochrana práv a právem chráněných zájmů skupiny Colorlak pro případ možného vzniku sporu z takovéto škodní události. Od toho se odvíjí též doba zpracování osobních údajů pro tyto účely, která odpovídá době, po kterou skupina Colorlak může v této souvislosti osobní údaje potřebovat a kdy hrozí možnost vzniku sporu ohledně vzniklé škody.

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět skupina Colorlak sama, příp. za tímto účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. Za účelem vyřešení škodní události (zejména v situacích, kdy je škoda způsobená vadou výrobku) je skupina Colorlak oprávněna zpracovávané osobní údaje předat svým dodavatelům či výrobcům. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může skupina Colorlak takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který škodu způsobil. Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným skupině Colorlak prostřednictvím emailové adresy gdpr@colorlak.cz.

Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje skupina Colorlak zpracovává, náleží při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje skupina Colorlak zpracovává;
 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje skupina Colorlak zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy skupiny Colorlak (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely skupiny Colorlak nebo pro ochranu před případnými soudními spory).

Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje skupina Colorlak zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u skupiny Colorlak jakožto správce osobních údajů, a to na tomto kontaktu:

COLORLAK a.s.

IČ: 49444964
sídlo: Staré Město, Tovární 1076, PSČ 686 03
Zápis v OR: vedený Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 1112
Tel.: +420 800 145 555

Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje skupina Colorlak zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 25. 5. 2018.